1
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban GDPR) 12. cikk (1) bekezdése
értelmében a Programont Szoftverfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság tájékoztatja Önt, mint érintettet az
Ön által benyújtott álláspályázat kapcsán történő adatkezelésről.
Ki lesz az Ön adatainak kezelésére/feldolgozására feljogosítva?
Adatkezelő: Programont Szoftverfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
7691
Pécs, Bózsa István utca 6.
Felelős szervezeti egység: az álláspályázat kiírását kezdeményező szervezeti egység
Kapcsolattartó neve, elérhetősége: a meghirdetetett álláspályázatban foglaltak szerint
Adatfeldolgozó: Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.
Mire használjuk az Ön adatait?
Álláspályázat elbírálásához.
Mely adatait fogjuk kezelni?
A pályázati kiírásban kért és az Ön választása szerint megadott adatokat.
Milyen alapon és meddig kezeljük az Ön adatait?
1. Az Ön hozzájárulása alapján kezelt adatok
A GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján, az Ön hozzájárulása alapján, emellett a különleges adatok1 esetében a
9. cikk (2) bekezdés a) pontja (az Ön kifejezett hozzájárulása) alapján kezeljük adatait:
1.1.
Az álláshirdetésre benyújtott pályázatok esetében; minden olyan adat esetében is, amelynek
megadását az adatkezelő az álláshirdetésre való jelentkezéshez nem kérte, azonban az
álláspályázatban mégis szerepel;
Az adatkezelés időtartama: elbírálásig vagy amennyiben ezt megelőzően hozzájárulását visszavonja, a
hozzájárulás visszavonásáig.
1.2.
Amennyiben Ön nyilatkozatban hozzájárul, hogy a további álláshelyek betöltése céljából a
pályáztató adatait tovább kezelje; illetve az álláshirdetés hiányában benyújtott pályázatok esetében;
Adatkezelés időtartama: az elbírálástól számított 6 hónapig, vagy amennyiben ezt megelőzően
hozzájárulását visszavonja, a hozzájárulás visszavonásáig.
Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
2. Jogos érdek alapján kezelt adatok (GDPR 6. cikk (1) f) pont)
A pályáztatás, kiválasztás kapcsán, annak jogszerűségét megkérdőjelező megkeresések kezelésének
esetére. Az adatkezelés időtartama: az elbírálástól számított 6 hónap. Az ezen jogcím alapján megőrzött
álláspályázatok benyújtóit ajánlattal nem keresheti meg az adatkezelő (adatkorlátozás).
Jogos érdek jogalappal történő adatkezelés esetén Ön, mint érintett, jogosult arra, hogy a saját helyzetével
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a fenti kezelése ellen, ideértve az említett
rendelkezéseken alapuló profilalkotást2 is. Tiltakozása esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem
kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
1 Különleges adatok: GDPR 9. cikk (1) : A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy
szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok,
az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok….
2 GDPR 4. cikk „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat
valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági
helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy
mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
2
Az Önt megillető jogosultságok
(részletes kifejtését a jelen tájékoztató melléklete tartalmazza)
1. az átlátható tájékoztatáshoz való jog – jelen tájékoztatóval az adatkezelő információt nyújt az
adatkezelés körülményeiről, vagyis többek közt arról, hogy az Ön személyes adatait ki, milyen célból,
milyen alapon és meddig kezeli, valamint, hogy Önt az adatkezeléssel összefüggésben milyen jogok illetik
meg, és az adatkezelésre vonatkozó kérdéseivel, panaszával kihez fordulhat;
2. a személyes adataihoz való hozzáférés joga – Ön bármikor megkérdezheti az adatkezelőtől, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, az adatkezelésről teljes körű tájékoztatást kérhet,
továbbá kérheti, hogy személyes adatairól másolatot kapjon;
3. személyes adatai helyesbítéséhez való jog – Ön kérheti, hogy az adatkezelő az Ön pontatlan
személyes adatait javítsa ki, vagy ha hiányosak, azokat egészítse ki;
4. személyes adatainak törléséhez való jog – Ön kérheti, hogy személyes adatait az adatkezelő törölje;
5. az adatkezelés korlátozásához való jog – Ön (pl. jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy
védelme érdekében) kérheti, hogy személyes adatait az adatkezelő csak tárolja, és más módon ne
kezelje;
6. a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról tájékoztatott címzettek személyére
vonatkozó tájékoztatás – kérésére tájékoztatjuk Önt a hivatkozott címzettekről;
7. adathordozhatósághoz való jog – kérheti, hogy az Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja az
adatkezelőtől, vagy – ha ez technikailag megvalósítható – az adatkezelő azokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa. Ez a jog csak a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt adatok vonatkozásában illeti meg
Önt, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált eszközökkel történik;
8. tiltakozáshoz való jog – Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, feltéve, hogy az
adatkezelés jogalapja jogos érdek vagy az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
9. automatizált döntéshozatal elleni fellépéshez való jog jelen esetben nem releváns.
10. jogorvoslathoz való jog – jogainak megsértése esetén a Programont Szoftverfejlesztő Korlátolt
Felelősségű Társaság adatvédelmi tisztviselőjéhez vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.
Hová fordulhat, ha jogorvoslattal szeretne élni, vagy ha kérdése van?
Programont Kft. Pécsi irodája
7623, Pécs, Megyeri út 26 fsz. 5. ajtó
Tel.: +36 72 874-508
Email: info@programont.hu
Jogorvoslati lehetőségek
1. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
1374 Budapest, Pf. 603.
Honlap: www.naih.hu
Tel.: +36-1-391-1400
2. Bíróság
Magyarországon a pert - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt is megindíthatja.
3
MELLÉKLET
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek részletes ismertetése
Az adatkezeléssel érintett (a továbbiakban érintett) adatkezeléssel összefüggő jogainak és jogorvoslati
lehetőségeinek ismerete azért fontos, mert az adatkezelő személyes adatokat kezel. Személyes
adatnak minősül minden olyan információ, ami alapján az érintett azonosítható. Így személyes adat
nem csak az érintett neve, azonosító jele, hanem akár a fizikai, mentális stb. azonosságára jellemző
ismeret is3.
Az érintett az adatkezeléssel összefüggő jogai gyakorlása érdekében az adatkezelőhöz fordulhat, aki
indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a
kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton
nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az
érintett azt másként kéri.
Az alábbiakban az érintettet illető egyes jogok kifejtése olvasható.
1. Átlátható tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12-14. cikk)
Az adatkezelő jelen dokumentummal tesz eleget az adatkezelőre, az adatvédelmi tisztviselőre,
az adatkezelés céljára és jogalapjára, időtartamára, az érintetti jogokra, és a jogorvoslatra,
továbbá ha az adatok nem az érintettől származnak, akkor az adatok forrására vonatkozó
tájékoztatási kötelezettségének.
Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy igazolja a személyazonosságát.
2. Az érintett hozzáférési joga (GDPR 15. cikk)
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, beleértve az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát. Az érintett
jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra,
hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a)
az adatkezelés céljai;
b)
az érintett személyes adatok kategóriái;
c)
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a
nemzetközi szervezeteket;
d)
adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges,
ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e)
az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen;
f)
a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g)
ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h)
az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az
esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés
milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
3 személyes adat: GDPR 4. cikk, 1. pont: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító,
például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
4
3. A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés
célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
4. A törléshez való jog - „az elfeledtetéshez való jog” (GDPR 17. cikk)
A személyes adatot törölni kell, ha
1.
az adatkezelés célja megszűnt;
2.
az érintett visszavonta a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
3.
az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, és az érintett
tiltakozik az adatkezelés ellen;
4.
az adatkezelés jogellenes;
5.
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
6.
az adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások vonatkozásában került sor.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
Az adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
1.
az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
2.
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését;
3.
adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
4.
az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy közérdekű/az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, és az érintett tiltakozik az adatkezelés
ellen.
6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az
adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
(GDPR 19. cikk)
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-
korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek
bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet, kérésére, az adatkezelő
tájékoztatja e címzettekről.
7. Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy a vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy sik adatkezelőnek
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes
adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen
alapul és az adatkezelés automatizált módon működik. Az adatok hordozhatóságához való jog
gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a
személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
E jog gyakorlása nem sértheti az elfeledtetéshez való jogot.
5
8. A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, vagy ha az adatkezelés közérdekű
vagy az adatkezelőre ruházott zhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett
feladat végrehajtásához szükséges, ideértve az említett jogalapokon alapuló profilalkotást4 is.
Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az
adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben,
vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.
9. Automatizált döntéshozatal esetén az érintettet megillető jog
(GDPR 22. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen
– ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Ez a rendelkezés nem alkalmazandó a követkeesetekben:
a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely
az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő
intézkedéseket is megállapít; vagy
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
d) Az adatkezelő köteles biztosítani az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről
emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
10. Jogorvoslat igénybevétele – vagylagosan rendelkezésre álló
lehetőségek
1. Adatvédelmi tisztviselő (GDPR 38-39. cikk)
Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és a GDPR szerinti jogaik gyakorlásához
kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak (GDPR 38.
cikk (4) bek.).
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. (GDPR 12. cikk (4) bek.)
2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál kezdeményezhető
vizsgálat (GDPR 57. Cikk, 77. cikk, Infotv.5 51/A. (1) bekezdés, 52-54.§, 55.§ (1)-(2), 56-58. §,)
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban Hatóság)
bejelentéssel bárki (tehát nem csak az érintett) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással,
hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak
közvetlen veszélye fennáll.
Fontos, hogy a bejelentés ne legyen névtelen, különben a Hatóság érdemi vizsgálat nélkül
elutasíthatja a bejelentést. A további elutasítási indokokat az Infotv. 53. §-a tartalmazza.
A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli. Az eljárás
lefolytatására vonatkozó részletes szabályokat az Infotv. 54.§, 55. § (1)-(2) bekezdése, 56-58. §-ai
tartalmazzák. Döntést főszabály szerint a bejelentés érkezésétől számított két hónapon belül hoz.
4 GDPR 4. cikk „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat
valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez,
gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási
helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
5 Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
6
3. Bírósági jogérvényesítés (GDPR 79. cikk, Infotv. 23. §,)
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, mivel
minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes
adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR-ban
rögzített jogait (lásd.fent).
A pert az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben, az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen
eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is,
kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi
jogkörében eljáró közhatalmi szerve.
Magyarországon a pert - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.
Az érintett a perben kártérítést/sérelemdíjat követelhet az adatkezelőtől:
-
ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni;
-
ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével megsérti az érintett személyiségi jogát (pl. személyes adat
illetéktelen személlyel való közlése vagy nyilvánosságra hozatala), az érintett sérelemdíjat
követelhet az adatkezelőtől.